BELANGRIJKE INFORMATIE

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
(HYPOTHEKEN – VERZEKERINGEN – KREDIETEN)

 1. Waarvoor dienen deze algemene voorwaarden?
  1.1 Wij hebben een aantal afspraken die gelden voor iedereen en voor al onze dienstverlening.
  Bijvoorbeeld op het gebied van aansprakelijkheid of betaling van onze diensten. In deze algemene
  voorwaarden leggen wij die afspraken vast.
 2. Wie zijn wij?
  2.1 Assurantiekantoor Budding B.V. gevestigd te Achterstraat 30, 4054 MT ECHTELD
 3. Wat betekenen de in deze voorwaarden gebruikte termen?
  3.1 Onderstaande begrippen komen vaker in de voorwaarden voor. Daarom leggen wij deze graag even
  uit.
  ➢ U: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie wij een offerte hebben verstrekt, een aanbieding
  hebben gedaan of met wie wij een overeenkomst hebben gesloten.
  ➢ Opdracht: de door u aan ons verstrekte opdracht om te adviseren over of te
  bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product.
  ➢ Financieel product: een hypotheek, verzekering, beleggings- of spaarrekening of krediet
  waarover wij zullen adviseren en/of bij het afsluiten waarvan wij zullen bemiddelen.
  ➢ Financiële instelling: de aanbieder van het financiële product.
 4. Wanneer gelden deze algemene voorwaarden?
  4.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en op elke door u aan ons
  verstrekte opdracht.
  4.2 Niet alleen ons kantoor, maar ook onze bestuurders en/of vennoten en alle voor ons werkzame
  personen kunnen een beroep op de voorwaarden doen. Ook wanneer deze personen niet meer voor
  ons werkzaam zijn.
  4.3 Wijkt de inhoud van schriftelijk tussen u en ons gemaakte afspraken af van hetgeen in deze algemene
  voorwaarden is bepaald? Dan gaat het bepaalde in de schriftelijk gemaakte afspraken voor.
  4.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de
  betreffende bepaling van toepassing uitgesloten. In dat geval blijven alle overige bepalingen onverkort
  gelden. De nietige bepaling zal dan worden vervangen door een geldige bepaling die zo veel mogelijk
  aansluit bij het doel en de strekking van de nietige bepaling.
  4.5 Eventuele algemene voorwaarden waar u naar verwijst bij het sluiten van een overeenkomst met ons
  zijn niet van toepassing, tenzij wij deze schriftelijk en zonder voorbehoud hebben aanvaard.
 5. Algemene afspraken over de opdracht
  5.1 Een overeenkomst tussen u en ons komt tot stand, zodra wij deze schriftelijk hebben vastgelegd. Of
  zodra wij zijn begonnen met het uitvoeren daarvan. Wij mogen een opdracht die u aan ons verstrekt
  altijd zonder opgave van redenen weigeren.
  5.2 Elke opdracht die u aan ons verstrekt komt uitsluitend tot stand met ons kantoor en wordt door ons
  kantoor uitgevoerd. Ook als het uw bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde bij ons werkzame
  persoon zal worden uitgevoerd.
  Versie 2022-1 Pagina 2 van 5
  5.3 Elke aan ons verstrekte opdracht leidt uitsluitend tot een inspanningsverplichting van ons, niet tot een
  resultaatsverplichting. Behalve wanneer dat blijkt uit de aard van de verstrekte opdracht, of tenzij wij
  schriftelijk iets anders overeenkomen.
  5.4 Door ons opgegeven termijnen voor het uitvoeren van een opdracht zijn bedoeld als richtlijn en niet
  als fatale termijn. Tenzij wij dat schriftelijk met u overeenkomen.
 6. Wij kunnen derden inschakelen
  6.1 Als dat nodig is, mogen wij bij de uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht gebruik maken van
  derden. Als daaraan kosten verbonden zijn, zullen wij deze kosten aan u doorbelasten.
  6.2 Voor zover wij bij de uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht gebruik moeten maken van
  adviezen van externe adviseurs (zoals accountants, advocaten of fiscalisten), zullen wij zoveel mogelijk
  vooraf overleg met u plegen. Natuurlijk nemen wij bij de selectie van de betreffende adviseur de
  nodige zorgvuldigheid in acht. Wij zijn niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van
  deze externe adviseurs.
 7. Waarmee moet u rekening houden bij aanbiedingen, offertes en adviezen?
  7.1 Als wij u namens een financiële instelling aanbiedingen of offertes sturen, dan zijn die aanbiedingen
  vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende financiële instelling. Behalve
  wanneer dat uitdrukkelijk anders uit die stukken blijkt.
  7.2 U kunt geen rechten ontlenen aan berekeningen die wij hebben gemaakt met betrekking tot de kosten
  van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in uw maandlasten. U dient deze
  berekeningen als voorlopig en indicatief te beschouwen. De berekeningen kunnen onderhevig zijn aan
  tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Wij kunnen u pas een definitieve berekening geven,
  wanneer een financiële instelling een offerte heeft uitgebracht die door u is geaccepteerd.
  7.3 U kunt geen rechten ontlenen aan door ons verstrekte prognoses ten aanzien van de mogelijk te
  behalen resultaten van financiële producten met een beleggings- en/of investeringscomponent. Deze
  prognoses vormen slechts een indicatie. Wij staan niet in voor de juistheid van prognoses die door de
  financiële instelling bij dergelijke producten worden verstrekt.
 8. Welke afspraken gelden er voor onze communicatie met u?
  8.1 Stuurt u ons een e-mail? Dan mag u er pas op vertrouwen dat dit bericht ons heeft bereikt wanneer
  wij u een bevestiging van de ontvangst sturen.
  8.2 Soms verstrekken wij algemene informatie. Bijvoorbeeld op onze internetsite. Of op uw verzoek. Deze
  informatie is vrijblijvend en kan nooit beschouwd worden als een door ons gegeven advies in het
  kader van een aan ons verstrekte opdracht. Tenzij wij u dat laten weten. Of tenzij de informatie een op
  uw persoonlijke situatie toegespitst advies betreft.
  8.3 Wij gebruiken voor onze communicatie met u de door u opgegeven contactgegevens. Als deze
  contactgegevens veranderen moet u dat schriftelijk aan ons doorgeven. Pas daarna gebruiken wij die
  nieuwe gegevens.
 9. Wat verwachten wij van u?
  9.1 U moet ons voorzien van alle informatie die wij aan u vragen. Verder moet u ook zelf informatie aan
  ons doorgeven die relevant kan zijn voor een goede uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht. U
  moet ons direct op de hoogte stellen wanneer er in uw persoonlijke situatie iets verandert. Denk
  daarbij aan veranderingen in uw gezinssituatie, uw woonsituatie, of uw inkomenspositie. En denk
  daarbij ook aan wijziging van bankrelatie, grote aankopen en beëindiging of wijziging van elders
  Versie 2022-1 Pagina 3 van 5
  lopende verzekeringen. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle
  door u aan ons verschafte informatie.
  9.2 Wij kunnen alleen maar voldoen aan de zorgverplichting die wij ten aanzien van u hebben, wanneer u
  uw informatieverplichting strikt naleeft. Doet u dat niet, dan mogen wij overgaan tot opschorting van
  de uitvoering van de opdracht.
  9.3 Het kan voorkomen dat wij u namens een financiële instelling een nota sturen voor renten of premies
  voor een financieel product. U bent zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling daarvan. U dient zich
  te realiseren dat het niet, of niet tijdig, betalen van een dergelijke nota grote gevolgen kan hebben.
  Mogelijk bieden uw verzekeringen dan geen dekking meer. En bij een nota voor hypotheekrente kan
  het zelfs leiden tot executoriale verkoop van de betreffende woning.
 10. Afspraken over ons honorarium en de betaling daarvan
  10.1 Wij kennen verschillende vormen van dienstverlening. En wij kunnen daarvoor op verschillende
  manieren beloond worden. Bij aanvang van de opdracht leggen wij de omvang van onze
  dienstverlening en de wijze van beloning schriftelijk met u vast. Onze beloning kan bestaan uit:
  ➢ Provisie
  Het honorarium voor onze dienstverlening is dan begrepen in de bedragen die wij en/of de
  financiële instelling bij u in rekening te brengt.
  ➢ Vast tarief
  Wij brengen een eenmalig vast tarief bij u in rekening voor de te leveren dienst(en).
  ➢ Abonnement
  Wij rekenen een maandelijks vast bedrag voor onze dienstverlening aan u. Ongeacht de
  werkelijke tijd die wij daaraan hebben besteed.
  10.2 Wij berekenen wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen altijd aan u
  door. Wij zijn gerechtigd overeengekomen tarieven jaarlijks te verhogen. Wij baseren ons daarbij op
  het Consumentenprijsindexcijfer (“CPI”) van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
  10.3 U dient onze facturen te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum op de door ons voorgeschreven
  wijze. Tenzij wij schriftelijk met u andere afspraken maken.
  10.4 Betaalt u de door ons in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn? Dan
  moet u daarover wettelijke rente betalen, zonder dat daarvoor een voorafgaande ingebrekestelling
  nodig is. Betaalt u ook na onze aanmaning niet? Dan kunnen wij de incassering van onze vordering uit
  handen geven. U moet dan ook de wettelijk vastgestelde buitengerechtelijke incassokosten betalen.
  10.5 Betalingen die u doet brengen wij steeds eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en
  vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan. Zelfs als u bij uw betaling laat weten
  dat die betaling betrekking heeft op een latere factuur.
  10.6 Indien uw kredietwaardigheid daartoe naar ons oordeel aanleiding geeft, mogen wij u vragen om ons
  voldoende zekerheid te geven dat u uw betalingsverplichtingen kunt nakomen. Zolang u die zekerheid
  nog niet heeft verschaft, mogen wij de levering van onze diensten opschorten.
 11. Afspraken over onze aansprakelijkheid
  11.1 Wij behandelen uw opdracht natuurlijk met de grootst mogelijke aandacht en zorg. Mochten wij toch
  onverhoopt een fout maken, dan geldt het volgende. De aansprakelijkheid van ons en van alle andere
  personen die een beroep op deze voorwaarden kunnen doen, is beperkt. Wij zijn ten hoogste
  aansprakelijk tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de door ons afgesloten
  beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico. Op uw
  verzoek verstrekken wij aan u nadere informatie over onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
  11.2 In het geval onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een specifiek geval geen dekking verleent,
  is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het totale honorarium dat wij u voor de betreffende
  Versie 2022-1 Pagina 4 van 5
  opdracht in rekening gebracht hebben. Wanneer wij u geen honorarium voor onze dienstverlening in
  rekening hebben gebracht, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de jaarpremie van het financiële
  product waar uw aanspraak betrekking op heeft.
  11.3 Wij voeren de verstrekte opdracht uitsluitend ten behoeve van u uit. Derden kunnen aan de inhoud
  van de verrichte werkzaamheden voor u geen rechten ontlenen.
  11.4 Wij zijn nooit aansprakelijk voor schade van u of van derden:
  ➢ als gevolg van onjuiste, onvolledige of te laat door u verstrekte informatie;
  ➢ die voortvloeit uit fouten in door ons gebruikte software, tenzij wij de schade op de leverancier
  van de software kunnen verhalen;
  ➢ die voortvloeit uit de omstandigheid dat u bedragen die door de financiële instelling aan u in
  rekening zijn gebracht niet tijdig heeft voldaan;
  ➢ die het gevolg is van de omstandigheid dat een door u overeengekomen
  financieringsvoorbehoud is verstreken;
  ➢ die veroorzaakt wordt doordat de financiële instelling niet op tijd voor het passeren van de
  hypotheekakte de benodigde stukken gereed heeft, of niet op tijd de geldmiddelen bij de notaris
  in depot heeft staan.
  11.5 Ondanks het bepaalde in dit artikel blijven wij aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door onze
  opzet of bewuste roekeloosheid.
 12. Wat moet u doen als u een klacht heeft?
  12.1 Wij hebben een interne klachtenprocedure. U moet uw klacht schriftelijk aan ons voorleggen. Wij
  proberen met u tot een goede oplossing van uw klacht te komen.
  12.2 Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) onder nummer 18000405.
  Kunnen wij uw klacht niet tot tevredenheid oplossen, dan kunt u de klacht voorleggen aan
  het Kifid. Maar natuurlijk ook aan de burgerlijke rechter.
  12.3 Wij spreken met u af dat wij ons zullen houden aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven
  bindend advies. Het staat u natuurlijk altijd vrij om uw klacht of geschil aaneen rechter voor te leggen.
 1. Binnen welke termijn moet u klagen?
  13.1 Heeft u een klacht met betrekking tot door ons verrichte werkzaamheden? Of over de hoogte van de
  door ons in rekening gebrachte bedragen? Dan moet u dat schriftelijk doen en binnen één jaar nadat u
  de stukken, informatie of factuur waarop uw klacht betrekking heeft, heeft ontvangen. Of nadat u
  redelijkerwijze op de hoogte had kunnen zijn van de door u geconstateerde tekortkoming. Na die
  termijn vervalt uw recht om ons aan te spreken.
  13.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden die u heeft in verband met door ons verrichte
  werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop u bekend werd of
  redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 2. Bescherming van uw persoonsgegevens
  14.1 Wij gaan zorgvuldig om met alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Deze gegevens gebruiken
  wij niet voor andere doeleinden dan om uw opdracht uit te voeren. Of om u algemene brochures of
  nieuwsbrieven te versturen. Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden. Behalve wanneer het op
  grond van de wet of openbare orde verplicht is om uw gegevens aan een daartoe aangewezen
  instantie te verstrekken.
  14.2 Heeft u er bezwaar tegen dat wij uw persoonsgegevens in een mailinglijst opnemen? Laat ons dat dan
  schriftelijk weten. Wij verwijderen in dat geval direct uw gegevens uit het betreffende bestand.
 3. Wij kunnen deze voorwaarden wijzigen
  15.1 Wij hebben de mogelijkheid om de inhoud van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Op
  onze website www.buddingbv.nl kunt u altijd de actuele versie raadplegen.

Adresgegevens

Achterstraat 30
4054 MT Echteld
Email: info@buddingbv.nl
Tel: 0344 – 64 16 08
Openingstijden kantoor:
Maandag t/m vrijdag
08.30 uur t/m 17.00 uur

Openingstijden

Postkantoor
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.00 en 13.00 - 16.00 uur
RegioBank
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.00 en 13.00 - 16.00 uur
Donderdag 18.30 - 19.30 uur